Mesečni arhiv: maj 2017

OBVESTILO ENOPREDMETNIKOM (DRUGOSTOPENJSKI PED. MAG. ŠTUDIJ SLOVENISTIKE)

OBVESTILO ENOPREDMETNIM ŠTUDENTOM DRUGOSTOPENJSKEGA PEDAGOŠKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA SLOVENISTIKE (v št. l. 17/18 vpisanim v 2. letnik)

 Spoštovani bodoči študenti 2. letnika enopredmetne pedagoške slovenistike!

Individualna in skupinska pedagoška praksa je sestavni del vašega magistrskega študija. Individualna pedagoška praksa, ki jo opravljate v zimskem semestru drugega letnika, bo v študijskem letu 17/18 potekala načeloma oktobra. Lahko pa jo – v dogovoru z učiteljem mentorjem, ki si ga poiščete sami – opravljate tudi že septembra, da se tako izognete izostajanju od predavanj, seminarjev in vaj.

Individualna pedagoška praksa naj bo čim bolj strnjena, traja naj 16 delovnih dni. V tem času hospitirate pri mentorjevem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v Dnevnik prakse (dostopen bo na fakultetnem portalu vis). Dnevnik prakse je vodič po vaših dejavnostih v času pedagoške prakse in pripomoček pri njihovi refleksiji in evalvaciji. Usmerja vas k načrtnemu opazovanju dogajanja v razredu, v njem poročajte o svojem sodelovanju pri učni uri, utemeljujte izbrane cilje, vsebine in metode, razmišljajte o izvedbi opazovanih mentorjevih učnih ur in oblikujte nove predloge.

Učne ure skupaj z mentorjem analizirajta celostno: upoštevajta didaktični vidik (cilji, vsebine, metode), strokovni vidik (raba knjižnega jezika, poznavanje snovi) in splošni pedagoški vidik (komunikacija v razredu, upoštevanje razvojnih značilnosti učencev, dajanje konstruktivnih povratnih informacij), pa tudi podrobno (analitično) (prim. obrazec za podrobno opazovanje učne ure iz jezika in književnosti). Z mentorjem se pogovarjajte o uporabljenih gradivih in ga prosite, naj vam omogoči vpogled v šolsko dokumentacijo (priprave, časovna razporeditev snovi). Čim prej, tj. že drugi ali tretji dan, izvajajte dejavne kratke in vnaprej pripravljene intervencije pri mentorjevih urah jezika in književnosti. Temu pravimo mini nastopi. Izvedite jih čim več (a najmanj po tri iz književnosti in iz jezika). Oceni jih mentor po 3-stopenjski lestvici (opravil/-a, dobro opravil/-a, odlično opravil/-a). Sodelujte pri mentorjevih govorilnih urah, morebitnih roditeljskih sestankih, pedagoških konferencah in drugih mentorjevih aktivnostih (npr. ekskurzijah). Seznanite se z vzgojno problematiko.

Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje za čas pedagoške prakse ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. V nasprotnem primeru tajnica v sodelovanju s fakultetnim Centrom za pedagoško izobraževanje pogodbo pripravi in jo pošlje šoli v podpis. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, to sporočite Alenki Žbogar.

Pred odhodom na prakso pošljete kontakt učitelja – mentorja in podatke o šoli na moj elektronski naslov. Mentorju bom posredovala okvirna navodila za uspešen potek pedagoške prakse in ga v zvezi s prakso povabila na individualni sestanek. Po končani praksi bo mentor prejel Potrdilo o mentorstvu, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem napredovanju v nazive.

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentorjem na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Oglasite se lahko po elektronski pošti ali osebno v času govorilnih ur. Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali reševati morebitne težave. Veseli bom tudi povratnih informacij o vaših izkušnjah in predlogih za v prihodnje.

Želimo vam uspešno individualno pedagoško prakso!

 

Delavnica analize besedil, še enkrat

Ajda Pretnar s FRI UL piše:

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v juniju organiziramo delavnico tekstovne analitike, ki bo zajemala delo s korpusi, predprocesiranje, gručenje besedil, gradnjo napovednih modelov in izdelavo vizualizacij. Za študente Filozofske fakultete ponujamo 10 štipendij za udeležbo na delavnici, zato vas prosimo, da novico razširite med študente, ki bi jih zanimala napredna računalniška obdelava besedil.

Prilagam tudi povezavo do dogodka, kjer se interesenti prijavijo za štipendijo.

https://orange.biolab.si/courses/text-analysis/#

(Kot je že bilo povedano, bo delavnica v angleščini, razen če bodo udeleženci samo slovensko govoreči).

Literarno-študijski izlet Popotovanje od Ajdovskega gradca do slapa Savice

Sporočamo vam, da so še prosta mesta za študijski izlet od Ajdovskega gradca do slapa Savice. Prijave zbiramo do torka, 30. 5. 2017, do 12h na e-naslov: anja.mrak@ff.uni-lj.si.

Stroške prevoza krije Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, sami pa boste morali poravnati zgolj vstopnino do slapa Savice v višini 2 €.

 

Vabimo vas na literarni-študijski izlet Popotovanje od Ajdovskega gradca do slapa Savica, ki ga je zasnoval in ga bo s predavanji popestril prof. Janez Vrečko. Izlet bo potekal v sredo, 31. maja 2017. Poleg literarnozgodovinske modrosti tudi recitacij Prešerna ne bo zmanjkalo (prostovoljci zaželeni), kdor hoče, pa lahko uprizori krst v mrzlih vodah Bohinjskega jezera :)

 

Kratek opis ekskurzije:

Predviden odhod iz Ljubljane ob 8.30.

Najprej se bomo ustavili na Ajdovskem gradcu in si tam ogledali “Črtomirovo lastnino”, prof. Vrečko bo povedal, kaj o tem piše Prešeren, kakšna je bila bitka in njene posledice za zgodovino Slovencev. Dotaknil se bo javnega in zasebnega v  Uvodu h Krstu. Opravil bo tudi primerjavo med Ahilom in Črtomirom in Bogomilo in  “ljubljeno Brizejdo”, kot je zapisal Prešeren sam.

Z avtobusom se bomo nato zapeljali do vznožja Savice.

Pod Savico pa bo prof. Vrečko opisal Črtomirovo poganstvo, njegovo trubadursko ljubezen, Bogomilino spreobrnitev v krščanstvo, njuno ločitev in problem  tega, da se nista več “videla na sveti” ter s tem povezano večno ljubeznijo.

Okrog 14. 00 bo postanek za malico oziroma kosilo, nato pa se vračamo nazaj v Ljubljano.

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič za vse njene študente

Spoštovani,

NAGRADNI NATEČAJ SLOVENSKEGA RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA – SLORI 2017

Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.
Z nagradami namerava SLORI spodbuditi mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma k sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri raziskovalnih projektih.
Pogoji za prijavo
Na Slorijev nagradni natečaj v letu 2017 se lahko prijavijo kandidati, ki so:
– diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskem letu 2015/2016;
– diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskih letih 2013/2014 in 2014/2015, in sicer pod pogojem, da se niso prijavili na SLORI-jev nagradni natečaj v letih 2015 in 2016.
Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji.
Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »Nagradni natečaj SLORI za univerzitetne naloge 2017« priložiti še:
a) fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in stalno prebivališče;
b) kopijo diplomske/magistrske/doktorske naloge;
c) kratko predstavitev obravnavane tematike (v obsegu največ ene tipkane strani), z navedenimi razlogi za njeno izbiro in pomenom zaključnega dela za slovensko skupnost v Italiji, z lastnoročnim podpisom in datumom;
č) kratek življenjepis.
Izbor nagrajenih zaključnih del bo opravljen predvidoma v šestdesetih dneh od zaključka natečaja. Selekcijski postopek predvideva preverjanje formalnih ustreznosti nalog in recenzijo ter oblikovanje strokovnega mnenja o nalogah, ki zadoščajo prijavnim pogojem. Izbor nagrajencev opravi znanstveni svet SLORI na podlagi recenzentskih mnenj in predlaga kandidate upravnemu odboru. Na sklep upravnega odbora ni pritožbe.
Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski.
univerzitetna diploma II. stopnje ali diploma štiriletnega študijskega programa ali magistrska naloga 250 EUR, univerzitetna diploma III. stopnje oziroma doktorska naloga 500 EUR.
SLORI lahko najboljša prejeta dela tudi objavi. Del ne vračamo. Prejeta dela bo SLORI vključil v svojo zbirko univerzitetnih del. Po predhodnem dovoljenju kandidatov bodo dela na razpolago za vpogled širši javnosti.
Razglasitev nagrajencev bo potekala jeseni 2017.
Kandidati bodo o tem pravočasno obveščeni.
Prijavne obrazce s pogoji nagradnega natečaja je mogoče prevzeti na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI, Trst, Ul. Beccaria 6. Telefonska številka za dodatne informacije je 040 636 663, e-pošta pa info@slori.org. Besedilo natečaja je objavljeno tudi na spletni strani www.slori.org.
Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 12. 6. 2017, na sedežu inštituta ali po pošti (s priporočenim pismom, oddanim do vključno 12. 6. 2017).

NAGRADNI NATEČAJ SLORI

NAGRADNI NATEČAJ 2017
SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in
tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov,
magisterije in doktorate.
Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren
prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture,
funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih
razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem,
pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in
jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge
manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji.
Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi
zneski:
– univerzitetna diploma II. stopnje ali diploma štiriletnega študijskega programa ali magistrska
naloga: 250 € (do 2, to je skupno 500 €)
– univerzitetna diploma III. stopnje oziroma doktorska naloga: 500 € (do 2, to je skupno 1.000 €)
Celoten razpis s pogoji za prijavo je objavljen na spletni strani www.slori.org
Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 12.6.2017.

Ina Ferbežar: Mera jezika

Jutri bo pri predmetu Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika s predavanjem Mera jezika. O izzivih jezikovnega testiranja gostovala dr. Ina Ferbežar, vodja Izpitnega centra na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL. Torej v torek ob 8.50 v predavalnici 4 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vabljeni in vabljene!

Marko Stabej

Brez dlake na jeziku o jeziku

»jêzik -íka m (é í) 1. sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje: jezik se razvija, spreminja; bogatiti jezik z novimi izraz. 2. s prilastkom kar omogoča sporazumevanje sploh 3. knjiž., navadno s prilastkom način izražanja, vezan na določeno pojmovanje, razumevanje česa: povedati kaj v marksističnem jeziku
Kot govorci jezika smo njegovi uporabniki, a tudi sodelujemo pri njegovem kreiranju. Vanj smo sposobni vnašati nove koncepte in kontekste, v katerih se določeni pojmi lahko uporabljajo, hkrati pa je jezik zelo močno orodje, ki se ga lahko uporablja za ohranjanje in reproduciranje družbene moči.
Kako torej jezik vpliva na formiranje družbenih normativov in urejanja družbenih teles? Kako opredeljuje naše dojemanje spola in njegovo hierarhično ureditev? Če z jezikom poimenujemo pojmovni svet okoli sebe, kaj se zgodi, ko za določeno stvar v jeziku ni nobene besede, kako to vpliva na konstruiranje posameznikove identitete? Kakšno moč jezik v družbi sploh ima in zakaj je nujno potrebno reformiranje SSKJ-ja?
Na ta in mnoga druga vprašanja, ki zadevajo uporabo jezika zlasti v povezavi s spolom, odnosi med spoli in reproduciranjem heteronormativnosti, bodo v sredo, 17. 5., ob 18.00 odgovarjali:
– red. prof. dr. Vojko Gorjanc, jezikoslovec, dejaven predvsem na področju sociolingvistike in kritične analize diskurza, ter profesor na Oddelku za prevajalstvo,
– red. prof. dr. Milica Antić Gaber, sociologinja kulture, dejavna predvsem na področju študij spola, ženskih študij in feministične teorije, in profesorica na Oddelku za sociologijo
– red. prof. dr. Marko Stabej, jezikoslovec, dejaven na področju sociolingvistike, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik in profesor na Oddelku za slovenistiko«

 

https://www.facebook.com/events/124179994812722/

 

Lep pozdrav,

Maiken Kores, programski odbor Inštituta 8. marec

Volitve rektorja

Spoštovani,

Skrivno življenje digitalne slovenščine

Jutri bo pri predmetu Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika s predavanjem Skrivno življenje digitalne slovenščine gostoval dr. Simon Krek, vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Torej v torek ob 8.50 v predavalnici 4 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Digitalno vabljene in vabljeni! Lepo vas pozdravljam, Marko Stabej

BESEDOHOLIK


Poletna šola Bovec

Spoštovani,

  1. 4. 2017 smo objavili razpis za Poletno šolo Bovec 2017. Rok za oddajo prijav je 12. junij 2017. Vabljeni!

Poletna šola je namenjena študentom FF.

Več informacij o pogojih in prijavi si lahko ogledate na povezavi:

Razpis

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/mednarodna_dejavnost/izobrazevalni_projekti/razpis_za_poletno_solo_bovec_2017.pdf

 

Prijavnica

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/mednarodna_dejavnost/izobrazevalni_projekti/prijavnica_bovec_2017.doc

Štipendije FULBRIGHT

Fulbright program nudi doktorskim študentom in doktorjem znanosti možnost raziskovanja v ZDA. Rok prijave je 17.7.2017.

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright natečaj za raziskovalno gostovanje v ZDA in sicer za gostovanje:

  • doktorskih študentov v trajanju 9 mesecev (2 semestra) in
  • doktorjev znanosti v trajanju 4-5 mesecev (1 semester).

Natečaj je odprt za vse znanstvene discipline, rok za vložitev vloge pa je 17. 7. 2017.

Pogoji, postopek prijave ter vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA.

 

Izbrani kandidati bodo poleg sredstev s strani ZDA lahko del sredstev pridobili tudi preko razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/objavljen-fulbright-natecaj/

GLEDALIŠKO OBVESTILO ZA PREDSTAVO ČLOVEK, KI JE GLEDAL SVET

 

 

Lepo vabljeni na ogled gledališke predstave ČLOVEK, KI JE GLEDAL SVET v Slovensko mladinsko gledališče, ki bo v torek, 9. 5. 2017, ob 19.00. Predstavo je režiral Žiga Divjak, avtorji besedila so ustvarjalci predstave. Ta avtorski projekt izhaja iz občutka, da konec sveta ni samo apokalipsa, ki tam nekje čaka, da se zgodi, ampak je vseprisoten v mikrokozmosih ljudi, družin, posameznikov brez glasu in mesta v svetu, ki se premika tako hitro, da praktično že miruje. Predstavo priporočamo vsem študentom slovenistike (prve in druge stopnje), nanjo pa lahko povabijo tudi svoje prijatelje in znance, prisrčno vabljeni tudi naši profesorji. Po ogledu bo potekal pogovor z ustvarjalci predstave, o njej pa se bomo pogovorili na predavanjih  oziroma seminarjih. Karto lahko (študentska cena 9,5 evra je za nas znižana na 8 evrov) kupite v blagajni Mladinskega gledališča, ki je odprta vsak dan od 12.00-17.30 na Trgu francoske revolucije 5 (blizu Križank). Ker je zanimanje za to predstavo veliko, hkrati pa je gledališče za nas posebej “rezerviralo” prodajo, prosimo, da kupite karte ČIMPREJ – geslo:  študenti FF in Oddelka za slovenistiko (tudi Primerjalne književnosti) oz. karte za nas so že rezervirane.

 

red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič in izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

 

Štipendije Sklada kraljice Jadwige na Jagelonski univerzi v Krakovu za raziskovalce in doktorske študente

Spoštovani,

pošiljam vam informacijo o štipendijah iz sklada kraljice Jadwige na Jagelonski univerzi v Krakovu na Poljskem, namenjenih raziskovalcem in doktorskim studentom iż držav Srednje in Južne Evrope ter bivših držav Sovjetske zveze ter vas vljudno prosim, da jo posredujete preko vaše baze morebitnim zainteresiranim.

 

Jagelonska Univerza v Krakovu je objavila razpis za štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in raziskovalcev. Štipendijo lahko prejme raziskovalec ali doktorski študent za bivanje v Krakovu in izvedbo raziskav na Jagelonski univerzi. Od leta 1999 je štipendijo prejelo skoraj 900 znanstvenikov iz 21 držav.

Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2017 in junijem 2018 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

 

Rok za prijavo: 15. junij 2017.

 

Več: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.

 

Kontakt:

mgr Magdalena Kędziora, mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  1. Gołębia 24, pok. 17

31-007 Kraków

tel. +48 12 663 39 53

 

Razstava Čitaj slovaško, beri slovensko 4. maja 2017 v Slovanski knijžnici

Vabljeni na otvoritev razstave slovaške književnosti v slovenskih prevodih, ki bo 4. maja 017 ob 17. uri v Slovanski knjižnici. Razstava ponuja vpogled v sprejemanje slovaške književnosti skozi 20. stoletje in posebej vabi k branju prevodov, ki so pri nas izšli v zadnjih dveh desetletjih. Število in odmevnost prevodov pričata o dobri kondiciji prevajalcev in zainteresiranosti domačih založb. Po otvoritvi sledi pogovor z Andrejem Rozmanom, Majo Ficko in Andrejem Koritnikom na temo slovakist Viktor Smolej: spomini iz prve roke.

Špela Sevšek Šramel

OBISK VINKA MŐDERNDORFERJA

Ta četrtek, tj. 4. 5. 2017, nas bo v seminarju Sodobni slovenski roman ob 11. 20 v predavalnici 4 obiskal pesnik, dramatik in romanopisec Vinko Möderndorfer. Gost se bo pogovarjal s študenti o svojem romanu Tek za rdečo hudičevko. V pogovoru bodo sodelovali poročevalci in vzporedni bralci obeh seminarskih skupin (prve in druge) ter vsi, ki jih zanima ustvarjanje vsestranskega avtorja. Srečanje so organizirali študenti, povezovala pa ga bo Melisa Ramdedović.

Prisrčno vabljeni na naš pogovor,

Alojzija Zupan Sosič