Dnevni arhiv: 12. 2. 2018

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Uvod v študij jezika – četrtek, 15. 2., ob 12h, kabinet 209b.

Jezikovna norma in jezikovna kultura – četrtek, 15. 2., ob 13h, kabinet 209b.

Normativno, jezikovnozvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila – četrtek, 15. 2., ob 12h (pisno), kabinet 209b; ustno po dogovoru.

Komisijski izpiti (ustno) – petek, 16. 2., ob 12, kabinet 209b.

 

MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2017 – razpis

 

 

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2017. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2017:

1) magistrirali (kategorija 1) ali

2) diplomirali (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi¹.

 

V obeh kategorijah bomo podelili finančno nagrado.

 

namen razpisa

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedamo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

 

Z razpisom želimo:

 • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
 • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
 • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
 • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.razpisni pogoji- ste v letu 2017 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,- ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.način prijave Kolegij MSS bo oblikoval komisijo, ki bo preučila prispele prijave ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Avtorici oz. avtorju bomo podelili:- za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto.Kolegij MSS si ob tem pridržuje pravico, da:- nagrade ne podeli in da  Predvidoma bomo v začetku aprila na svečani prireditvi razglasili prejemnici oz. prejemnika nagrade, na katero bomo povabili vse prijavljene in njihove mentorje. Za vsa dela, ki jih bomo prepoznali kot relevantna za področje mladine, bomo avtoricam oz. avtorjem podelili priznanja. Ob tej priložnosti bodo tudi izpostavljena in predstavljena zanimiva spoznanja iz izbranih prijavljenih del. Priznanja bodo prejeli tudi najbolj prizadevni mentorji.Vsa prijavljena dela želimo objaviti na naši spletni strani v MSS-jevi spletni knjižnici, in sicer z namenom, da bodo bolj dostopna in uporabna za ciljno javnost. Ob tem bomo dosledno spoštovali avtorske pravice prijaviteljev.  Neža Repanšek, l.r.                                                                                                                                                     Tin Kampl, l.r.
 • V Ljubljani, 16. januarja 2018
 • razglasitev nagrajenih del
 • Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Odločitev Kolegija je dokončna.
 • - podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.
 • - iz izbora izloči dela, ki po presoji Kolegija ne ustrezajo razpisnim pogojem;
 • - za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.
 • način izbire
 • Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do petka, 16. februarja 2018. Prijavi je obvezno priložiti izjavo, ki jo najdete na koncu razpisa in jo podpisano ter skenirano naložite v spletno prijavnico. Delo v elektronski obliki shranite s poimenovanjem datoteke priimek_naslovdela.pdf in prav tako naložite v spletno prijavnico ali pošljete na naslov diplomske@mss.si. Podpisano izjavo lahko pošljete tudi na e-naslov ali po navadni pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V kolikor imate težave s spletno prijavo ali nalaganjem dokumentov, se lahko obrnete na tel. št. 01 425 60 55 ali naslov diplomske@mss.si.
 • - ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih[1] in
 • Prijavite se lahko vsi, ki:

podpredsednica MSS                                                                                                                                            predsednik MSS

za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

 

 

izjava

 

 

Spodaj podpisani / podpisana ____________________________________________ (ime in priimek), rojen / a __________________ (datum in letnica rojstva), izjavljam, da so vsi navedeni podatki v prijavnici resnični in verodostojni.

Prav tako se strinjam, da se moje diplomsko oz. magistrsko delo objavi v javno dostopni MSS-jevi spletni knjižnici.

 

Naslov dela: ­­­­­­­­­______________________________________________________________

 

 

 

Kraj in datum:                                                                            Podpis:

 

 

 

 

 

Izpolnjeneno in ročno podpisano izjavo naložite v spletno prijavnico. Rok za oddajo prijave je 16.2.2018.

 

[1] Opomba: S pojmom mladih oz. mladine razumemo osebe stare od 15 do 29 let. Delo se lahko nanaša na starostno skupino v celoti ali samo deloma, dopuščamo pa tudi delna odstopanja glede na izbrano tematiko (npr.: obravnava mladih zaposlenih ali mladih staršev lahko delno zajame tudi starejšo populacijo; obravnava mladostnikov pa delno mlajšo populacijo).