Erika Kržišnik(Škofja Loka, 4. 5. 1953)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti iz skupine slovenski in ruski jezik (A), slovenska in ruska književnost (B). Po diplomi je eno leto poučevala na Šoli za oblikovanje v Ljubljani, nato je kot stažistka sodelovala pri raziskovalni nalogi Cankarjev jezik in slog. Od. L. 1981/82 je bila asistentka na katedri za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Magistrsko nalogo z naslovom Frazeologija v Moderni je oddala l. 1987, magistrirala l. 1989. Doktorsko disertacijo Slovenski glagolski frazemi je oddala l. 1994, doktorirala l. 1996. V štud. l. 1994/95 in 1995/96 je kot lektorica slovenskega jezika delala na Univerzi Karla Franza v Gradcu (Avstrija), v zimskem semestru štud. l. 1996/97 je bila gostujoča profesorica na Univerzi v Celovcu (Avstrija). L. 1996 je postala docentka, l. 2001 pa izredna profesorica na katedri za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Osrednje področje njenega dela je frazeologija (je članica Komisije za slovansko frazeologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju in Evropskega društva za frazeologijo Europhras). Ukvarja se tudi z vprašanji slovenščine kot drugega ali tujega jezika – v času od l. 1997 do 1999 je bila predsednica Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti, v l. 1998 in 1999 tudi predsednica 34. in 35. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.

Izbor iz biblografije:

  • Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih, Slavistična revija 38/4, Ljubljana 1990, 399–420.
  • Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih, Slavistična revija 44/2, Ljubljana 1996, 133–154.
  • Frazeološka sredstva v vlogi razkrivanja družbenih sprememb med leti 1945 in 1995, v: Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Slovenski jezik, Opole 1998, 183–200.
  • Können Phraseme produktiv sein?, v: Europhras 95 – Euroäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Bochum 1998, 439–452.
  • (skupaj z M. Smolić) »Slike« časa v slovenskem jeziku, v: zb. 36. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 2000, 9–17. ISBN 961-227-067-8
  • Vsebina (slovenskega) frazeološkega slovarja za tujce – določitev in preizkus meril. Skripta 5. Ljubljana 2001, 7–21. ISBN 961-227-087-2

elektronska pošta: erika.krzisnik@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1277

kabinet
209b