Mojca Smolej

 

Mojca Smolej

 

(13. 5. 1973)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1998 diplomirala iz slovenščine in francoščine. Od leta 1998 je zaposlena na Filozofski fakulteti, najprej kot mlada raziskovalka, od leta 2005 pa kot asistentka za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Leta 2001 je zagovarjala magistrsko delo z naslovom Členek v slovenskem knjižnem jeziku (pomenoslovni in skladenjski vidiki), leta 2006 pa je doktorirala s tezo Vpliv besedilne vrste na uresničitev skladenjskih struktur (oboje na Filozofski fakulteti v Ljubljani). Vodi vaje iz skladnje in seminar iz besediloslovja. Predava tudi predmet Strokovno besedilo.

Izbor iz bibliografije

  • Mojca SMOLEJ: Členki kot besedilni povezovalci. JiS49/5 (sept.–okt. 2004). 45–57.
  • Mojca SMOLEJ: Obvezni in neobvezni členki. SR 52/2 (apr.–jun. 2004). 141–155. Mojca SMOLEJ: Nekoliko drugačna delitev členkov. Emil TOKARZ (ur.): Języki i tradycje Słowian (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2095). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 244–251.
  • Mojca SMOLEJ: Načini tvorjenja govorjenega diskurza – paradigmatska in sintagmatska os. Erika KRŽIŠNIK (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti (zbornik Obdobja – Metode in zvrsti, 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004. 423–436.
  • Mojca SMOLEJ: Nekatere skladenjske značilnosti spontano tvorjenih besedil govorcev Ljubljane. Irena NOVAK POPOV (ur.): Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj 42. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (26. 6.–14. 7. 2006). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. 22–34.
  • Mojca SMOLEJ: Neenotnost in neustaljenost strokovnih izrazov v metalurgiji. Irena OREL (ur.): Razvoj slovenskega strokovnega jezika: povzetki predavanj/summaries/rezjume dokladov (zbornik Obdobja – Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005. 29–30.

elektronska pošta: mojca.rogac@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1312

kabinet
536c