Hotimir Tivadar

P1070696

Foto: B. Žunec

Življenjepis
Rodil sem se 12. 7. 1975 v Mariboru. Večino svoje mladosti sem preživel v Prekmurju v vasi Lipovci blizu Beltincev, kjer sem končal osnovno šolo in gimnazijo v Murski Soboti in se kljub opravljenemu sprejemnemu izpitu na pravni fakulteti v Ljubljani leta 1993 odločil za študij slovenščine na Filozofski fakulteti – dva pravnika v družini sta dovolj. Opravil sem štiri leta študija enopredmetne slovenščine in se v absolventu odpravil na enosemestrski študij na Češko (tam sem bil že na poděbradski poletni šoli (1994), kasneje še na praški (1999) in kamor se še vedno študijsko-raziskovalno rad vračam), na Katedro za češki jezik in književnost in Fonetični inštitut (FF UK) v Pragi, kjer sem opravil tudi instrumentalni del diplomske naloge (mentorica red. prof. dr. Ada Vidovič Muha) pod vodstvom prof. dr. Zdene Palkove, ki je bila tudi somentorica pri mojem podiplomskem študiju. Po končani diplomi sem se za nedoločen čas zaposlil na Katedri za slovenski knjižni jezik in stilistiko na mestu rednega asistenta, zadolženega za govor in fonetiko. Prelepega leta 2000 sem se poročil z Andrijano, mag. farm., leta 2001 sva dobila sina Ireneja, leta 2005 pa še Fabijana. Živimo v Ljubljani, kjer nam je lepo.

Znanstveno-strokovno sodelovanje
Sodelujem s Fonetičnim inštitutom FF UK v Pragi, Odsjekom za fonetiku na FF v Zagrebu, s Fakulteto Nikolaja Kopernika (Torun’, Poljska), s Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in drugimi predvsem slovanskimi jezikoslovci. Sodelujem tudi s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik in na SSJLK (fonetika), poleg tega pa tudi z Oddelkom za slavistiko FF UL, Pedagoško fakulteto UL (surdopedagogika) in AGRFT UL.

Član komisije za fonetiko in fonologijo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Izbor iz bibliografije:

  • 1999: O fonemu /v/ v govorjenem slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 1999 (št. 3), 341–361.
  • 2003: Contrastive analysis of Slovene and Croatian vowels (some pronunciation problems of Croatian speakers of Slovene) / Kontrastna analiza slovenskih i hrvatskih vokala (mogući izgovorni problemi sa slovenskog aspekta). Govor (Zagreb) 20/1–2. 449–466.
  • 2004: Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična revija 52/1. [31]–48.
  • 2007: Język słoweński: osnovne fonetične in fonološke značilnosti slovenskega jezika v 21. stoletju. V: SAWICKA, Irena (ur.). Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, 2: Fonetyka, fonologia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Instytut filologii Polskiej, 2007, str. 505–530.
  • 2012: Slavifon Slovenija 2012: Mednarodna znanstvena fonetična konferenca in zasedanje Komisije za fonetiko in fonologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 16.-17. februar 2012). Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko. 34 str.
  • 2013: Aktualna vprašanja slovanske fonetike. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 188 str. (predogled).
  • 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu: govorno neznanje in z njim povezana socialna diferenciacija. Slovenščina danes. Letn. 52, št. 7/8 (2016), str. 135-150.
  • 2017: Speech rate in phonetic-phonological analysis of public speech (using the example of political and media speech). Jazykovedný časopis 68/1. 37–56.
  • 2018: Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov. Jezik in slovstvo 63/2–3. 7–24.

Elektronska pošta: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

Vsa bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
++ 386 1 241 1312

kabinet
536c