Saška Štumberger

Saška Štumberger

(Ptuj, 15. april 1973)

Saška Štumberger je osnovno šolo je leta 1988 končala na Hajdini, srednjo pa nadaljevala na naravoslovno-matematični smeri Gimnazije Ptuj. Leta 1992 je vpisala diplomski študij na smereh A-slovenski jezik s književnostjo in A-nemški jezik s književnostjo. Med študijem je leta 1996 dobila nemško štipendijo DAAD, s katero se je na Univerzi v Göttingenu udeležila jezikovnega tečaja nemščine, opravila tečaj graškega Inštituta za izobraževanje prevajalcev in tolmačev, v študijskem letu 1997/98 pa je kot štipendistka avstrijske vlade (ÖAD) na Inštitutu za germanistiko Univerze na Dunaju študirala germanistiko. Študij na Filozofski fakulteti je zaključila leta 1998, diplomska listina je bila izdana 4. marca 1999.

V študijskem letu 2000/01 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisala podiplomski magistrski študij na smeri Slovenski knjižni jezik in stilistika pod mentorstvom red. prof. dr. Ade Vidovič Muha. Magistrsko delo Slovenščina pri dvojezičnih Slovencih v Nemčiji je uspešno zagovarjala 14. marca 2005 in bila na razpisu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu nagrajena s prvo nagrado za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Med podiplomskim študijem se je udeleževala srečanj lektorjev in izobraževanj učiteljev slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki jih je organiziral Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, in opravila izpite na lektoratih ruščine in srbščine/hrvaščine (Slovanski seminar Univerze v Tübingenu).

Od leta 1999 je zaposlena na Filozofski fakuleti; od oktobra 1999 do januarja 2005 kot lektorica slovenščine na Univerzi v Tübingenu, od februarja 2005 pa kot asistentka za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Oddelku za slovenistiko.

Pedagoško in strokovno delo

Kot slovenska lektorica Slovanskega seminarja Univerze v Tübingenu je poučevala slovenščino kot tuji jezik (od začetnih jezikovnih tečajev do prevajanja v slovenščino), v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev organizirala literarne večere, urejala spletni časopis študentov slovenščine Slovenščina v Tübingenu, Tübingen v slovenščini, pripravljala slovenske filmske večere, ekskurzije in sodelovala na srečanjih predstavnikov slovenskih organizacij v Nemčiji.

Od leta 2005 kot asistentka vodi vaje pri predmetih Slovenski knjižni jezik I (pravopis) in Slovenski knjižni jezik III(besedotvorje, frazeologija), seminar Jezikoslovne podstave lektoriranja I, izvaja predavanja pri predmetih Uvod v slovensko jezikoslovje II, Pravorečna in pravopisna norma inUvod v jezikoslovje.

Leta 2005 je kot lektorica sodelovala na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Od študijskega leta 2005/06 je predstavnica Oddelka za slovenistiko v pritožni komisiji Izpitnega centra in članica Akademskega zbora Filozofske fakultete, od leta 2006 pa opravlja delo oddelčne koordinatorke za mednarodno sodelovanje.

Med delom v Nemčiji je raziskovala slovenščino pri tamkajšnjih dvojezičnih Slovencih in v sodelovanju s slovenskimi društvi v Nemčiji vodila projekt Pišimo slovensko, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS. O prireditvah na lektoratu je poročala v reviji za Slovence po svetu Rodna gruda, slovenski lektorat v Tübingenu je predstavila v Jeziku in slovstvu, slovensko izseljensko skupnost v Nemčiji pa v reviji Zvon. O svojem znanstvenem in raziskovalnem delu sproti poroča v strokovnih in znanstvenih publikacijah (Slavistična revija, Dve domovini, Jezik in slovstvo, Zvon).

Izbor iz bibliografije

  • Saška Štumberger, 2006: Slovenščina od zunaj kot drugi/tuji jezik Slovencev. Slovenske izseljenske skupnosti v Evropski uniji s poudarkom na opisu položaja v Nemčiji. Zvon IX/3. 46–49.
  • Saška Štumberger, 2006: Dvojezičnost na primeru Slovencev v Nemčiji. SR 54/1. Str. 41–60.
  • Saška Štumberger, 2005: Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine. Dve domovini 22. Str. 95–114.
  • Saška Štumberger, 2004: Lektorat v Tübingenu. JiS49/3–4. Str. 184–188.
  • Saška Štumberger, 2004: Slovenščina pri dvojezičnih Slovencih v Nemčiji: magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko. 212 str.
  • Saška Štumberger in Corinna Reuter, 2003: Jani Virk za smeh čez pregrade. Rodna gruda 50/3. Str. 30–40.
  • Saška Štumberger, 1998: Frazeologija v slovenskih in avstrijskih časopisih: A-diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

elektronska pošta: saska.stumberger@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1306

kabinet