Vera Smole

(Novo mesto, 2. 6. 1960)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1985 diplomirala iz slovenščine in nemščine. Jeseni istega leta se je zaposlila v dialektološki sekciji na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU v Ljubljani kot mlada raziskovalka. Leta 1989 je magistrirala s tezo o glasoslovju vzhodnodolenjskega šentruperskega govora, leta 1995 pa doktorirala s tezo o oblikoglasju in oblikoslovju istega govora (oboje na Filozofski fakulteti v Ljubljani). Od leta 1986 je članica Mednarodne komisije za izdelavo OLA (Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas – Slovanski lingvistični atlas) s sedežem v Moskvi. Leta 1993 je bila izvoljena v naziv asistentka, leta 1996 pa v naziv docentka za dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer se je v jeseni leta 1996 zaposlila kot docentka za slovensko dialektologijo. Na Inštitutu je ostala v dopolnilnem delovnem razmerju; od leta 1996 je vodja dialektološke sekcije, od ustanovitve leta 1999 pa tudi programske skupine dialektologija slovenskega jezika.

V svojih univerzitetnih predavanjih obravnava razvoj glasoslovja in naglasa od praslovanščine do današnjega stanja v slovenskih narečjih, slovensko narečjeslovje in narečja, v diplomskem seminarju pa lingvistično geografijo. Raziskuje predvsem vzhodnodolenjski govor, s posebnim poudarkom na tonematiki, narečno terminologijo posameznih tematskih sklopov ter izdeluje karte za Slovenski in Slovanski lingvistični atlas. Od leta 1998 je sourednica Jezikovnih zapiskov (Zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) in jezikovna urednica več knjig s tematiko ustnega slovstva.

Glavna dela: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-gramatičeskaja. Vypusk 1. Refleksy *e (/at/. Beograd, Mednarodni komite slavistov [idr.]. 1988 (Soavtorica.); Govor vasi Šentrupert in okolice, Razprave SAZU II. Razred (Ljubljana), 13, 1990; Tesarska terminologija v Mirnski dolini, Jezikoslovni zapiski (Ljubljana), 2, 1995; Tonemski naglas glagolskih oblik v šentruperskem govoru, Razprave SAZU II. Razred (Ljubljana), 15, 1996; Poimenovanja za kozolec ter njegov steber, late in stol v slovenskih narečjih, Traditiones (Ljubljana), 25, 1996; Pozicijski razvoj kratkih o in o /nosnika/ v vzhodnodolenjskih govorih, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb), 10, 1997.

elektronska pošta: vera.smole@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1292

kabinet
215