Irena Novak Popov

Irena Novak-Popov

(Novo mesto, 27. 1. 1952)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz angleškega jezika s književnostjo in francoskega jezika s književnostjo. Do leta 1978 je delala kot prevajalka v GP Tehnika in poučevala na Delavski univerzi Boris Kidrič, leta 1979 je bila asistentka v etimološko-onomastični sekciji SAZU, od 1980 do 1988 mlada raziskovalka, od 1989-1994 strokovna sodelavka na Oddelku za slovanske jezike in književnosti, kjer je z zbiranjem, urejanjem, jezikovno redakcijo in strokovnim komentiranjem sodelovala pri raziskovalni nalogi Slovensko pesništvo upora 1941-1945 (v štirih knjigah, 1987-1997). L. 1991 je magistrirala z delom Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in Edvarda Kocbeka v upodabljanju vojne; l. 1995 doktorirala z disertacijo Lirika Edvarda Kocbeka – ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti. Od. l. 1995 je asistentka in od l. 1996 docentka za novejšo slovensko književnost; raziskuje novejšo in sodobno slovensko poezijo. Kot gostja je predavala na Dunaju, v Trstu in Brnu, se udeleževala simpozijev in konferenc v Mariboru, Ljubljani, na Ohridu, v Sombotelu, predavala in vodila lektorate na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, soureja revijo Jezik in slovstvo, recenzira srednješolska berila in učbenike.

Glavna dela: Metafora v slovenskem narodnoosvobodilnem pesništvu. V: Obdobje socialnega realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1987; Slovenska poezija in njeni odmevi v svetu. – V 31. SSJLK, Ljubljana 1995; Figure časa in neskončnosti v liriki Edvarda Kocbeka. – V Razmišljanja o Edvardu Kocbeku, Ljubljana 1994. Poezija slovenskih pesnic. – V 33. SSJLK, Ljubljana 1997, Struktura in semantika sonetne metafore. – V Sonet in sonetni venec (Obdobja, 16), Ljubljana 1997. Prispevek k analizi metafore v sonetu postmodernizma. Jezik in slovstvo 1996/97.

elektronska pošta: irena.novak2@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1276

kabinet
209c