Aleš Bjelčevič

(Ljubljana, 5. 10. 1962)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1989 diplomiral iz slovenščine in filozofije. Tam je leta 1993 magistriral (Stritarjev esej), leta 1998 pa doktoriral (Kettejev, Murnov in Župančičev verz). Od leta 1999 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti docent za slovensko književnost.

Ukvarja se z zgodovino slovenskega verza in njegovim evropskim kontekstom od cerkvene pesmi srednjega veka do sodobnega svobodnega verza. Je član mednarodne raziskovalne skupine Primerjalna slovanska metrika.

Glavna dela: Verz slovenske moderne: silabotonika in tonika. Slavistična revija 44/3 (1996); Svobodni verz 1, 2. Jezik in slovstvo 43/6 (1997/98) ter 44/1 (1998/99); Slovenski svobodni verz do sredine 30ih let 20. stoletja. Słowiańska metryka porównawcza 7: Wiresz wolny. Warszava: IBL, 1998

elektronska pošta: aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1298

kabinet
217a