Mateja Pezdirc Bartol

Mateja Pezdirc Bartol

Študirala je slovenski jezik in književnost ter primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1998 diplomirala. Magistrsko delo z naslovom Recepcija sodobne slovenske proze glede na tip bralca je zagovarjala leta 2001 in zanj prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije. Doktorsko disertacijo Recepcija drame: bralec in gledalec sodobne slovenske dramatike je zagovarjala 2005. V času podiplomskega študija se je več mesecev izpopolnjevala v Parizu. Leta 1997 se je zaposlila na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, leta 1998 je postala mlada raziskovalka na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, decembra 2005 je bila izvoljena v naziv docentke in 2012 v naziv izredne profesorice za slovensko književnost. Na oddelku za slovenistiko predava pregled slovenske dramatike, teorijo drame in mladinsko književnost.
Sprva se je intenzivno ukvarjala z raziskovanjem in poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika, v času podiplomskega študija so jo zanimali procesi branja in razumevanja literarnih besedil, metodološko pa so ji bile blizu empirične metode raziskovanja. Od doktorskega študija naprej se njeno raziskovalno in pedagoško delo vse bolj osredotoča na preučevanje slovenske dramatike, teorijo drame, recepcijo literarnih besedil, mladinsko književnost ter literaturo in medije. Leta 2008 in 2009 je bila predsednica 44. in 45. Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, 2008 in 2009 članica žirije za Grumovo nagrado, od 2006 do 2010 pa članica Predmetne komisije za slovenščino za nacionalno preverjanje znanja. Svoja znanstvena spoznanja, kot tudi strokovne članke, kritike in ocene, objavlja v osrednjih slavističnih revijah ter v različnih domačih in mednarodnih zbornikih. V zadnjih letih je imela gostujoča predavanja na univerzah v Zagrebu, Parizu, Pragi, Sofiji in Varšavi.

Izbor bibliografskih enot:

  • Najdeni pomeni: Empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010.
  • Refleksija aktualnega družbenega dogajanja v najnovejši slovenski dramatiki. Amfiteater 1/1 (2008). 127–138.
  • Recepcija drame: Procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance. Primerjalna književnost 30/1 (2007). 191–201.
  • Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja. Slavistična revija 50/1 (2002). 83–102.
  • Literarna sestavljanka: Umetnostna besedila na tečaju slovenščine: Priročnik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: DZS, 2003.
  • Najdeni pomeni: Empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica, 15).

elektronska pošta: mateja.pezdirc-bartol@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1276

kabinet
209c