Boža Krakar Vogel

Boža Krakar Vogel, redna profesorica za didaktiko književnosti v pokoju, nekdanja dolgoletna predstojnica katedre za didaktiko slovenskega jezika in književnosti. Na ravni slovenistike na Filozofski fakulteti je začetnica te interdisciplinarne in uporabne discipline, ki jo je v dobrem desetletju in pol konstituirala v znanstveno raziskovalnem in pedagoškem smislu v sodoben visokošolski predmet. O tem pričajo številne objave v domačem in tujem strokovnem tisku, vodenje in sodelovanje v raziskovalnih projektih, sodelovanje na mednarodnih prireditvah, magistranti in doktoranti s področja didaktike slovenskega jezika in književnosti. Rezultate svojega dela je tudi sproti posredovala praksi – kot nekdanja članica Predmetne maturitetne komisije za slovenščino, kot soavtorica učnih načrtov za pouk slovenščine, kot (so)avtorica in recenzentka učbenikov in beril za pouk književnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Izbor iz bibliografije

  • Krakar- Vogel, Boža. Skice za književno didaktiko. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991, 33 str.
  • Krakar – Vogel, Boža. Novejši slovenski pogledi na pouk književnosti kot dejavnik sooblikovanja njegovih smotrov, metod in vsebin: doktorska disertacija. Ljubljana: 1992.
  • Krakar-Vogel, Boža: Razsežnosti učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti. Jez.slovstv., 1993/94, let. 39, št. 5, str. 51-60.
  • Krakar – Vogel, Boža: Teme iz književne didaktike. 2., popravljena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: 1997, 95 str.
  • Krakar – Vogel, Boža: Obravnavanje literarne klasike v sodobni šoli – na primeru Prešerna.
    Jez.slovstv., 2000/2001, let. 46, št.4, str. 125-136.
  • Krakar – Vogel, Boža: Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS, 2004.

elektronska pošta: boza.krakar@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1278

kabinet
210