Luka Horjak


Luka Horjak

(Ljubljana, 27. 9. 1994)

Luka Horjak je osnovno šolo končal leta 2009 na Brdu pri Lukovici, tehniško gimnazijo na Vegovi Ljubljana pa leta 2013. Študiral je slovenistiko in nemcistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2016 diplomiral, leta 2018 pa magistriral. Od novembra 2018 je zaposlen kot asistent za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Hotimirja Tivadarja pripravlja doktorsko nalogo iz pravorečja. V času študija je svoje prispevke predstavil na fonološki delavnici v Torontu in Ljubljani ter na 10. Škrabčevih dnevih v Novi Gorici. Kot študent je sodeloval pri organizaciji Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (2016–2018) ter simpozija Obdobja (2016–2017). Zanimajo ga fonetika, fonologija, pravorečje in zgodovina jezika.

Bibliografija:

  • Horjak, Luka (2016): Problematika slovenske fonetične transkripcije: predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino: diplomsko delo. Lukovica: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Althochdeutsch als Silbensprache am Beispiel des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg = Stara visoka nemščina kot zlogovni jezik na primeru dela Evangelienbuch Otfrida Weisenburškega: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Slovenski polglasnik: sinhrona in diahrona primerjava: magistrsko delo. Ljubljana: L. Horjak.
  • Horjak, Luka (2018): Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih. V: Škrabčevi dnevi 10. Ur. Helena Dobrovoljc /Aleksandra Bizjak Končan. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 76–88.
  • Horjak, Luka (2018): Phraseme und ihre Vernetzungen im Text. V: VALENČIČ ARH, Urška (Ur.). SKOZI OČI FRAZEOLOGIJE – Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 39–44.

Bibliografija v sistemu COBISS

Elektronski naslov: luka.horjak@ff.uni-lj.si

Telefon: + 386 1 241 1256 (v času govorilnih ur)

Govorilne ure:

  • Zimski semester: Torek: 12.10–13.00, kabinet 210A.
  • V novembru zaradi študijske odsotnosti govorilne ure odpadejo.