Andreja Žele

Andreja Žele

Red. prof. dr. Andreja Žele, rojena v Postojni 1963, je leta 1987 diplomirala iz slovenskega in ruskega jezika. Iz češkega in slovaškega jezika se je izpopolnjevala na mesečnih seminarjih v Brnu in Bratislavi. Leta 1993 magistrirala in leta 2000 doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je bila izvoljena v naziv docentka za področje slovenski knjižni jezik in stilistika, leta 2009 v naziv izredni profesor za slovenski jezik in leta 2014 je postala redna profesorica. Od 2001 do 2011 je bila vodja Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, od leta 2011 pa je redno zaposlena na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Do sedaj je bila pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije (ARRS) potrjena v skupino mednarodnih ekspertov za področje jezikoslovja, 7-krat je bila izvoljena za mentorico mladim raziskovalcem in na osnovi pridobljenega mentorstva je bila štirim od njih tudi študijska mentorica na FF UL; do sedaj je bila tudi nosilka štirih raziskovalnih projektov. Od 2005 do 2011 je bila vodja OSIC centra za humanistiko, je članica Slovenskega slavističnega komiteja in članica Mednarodne komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov. Je članica uredniškega odbora Slavistične revije in od 2014 je predsednica Slavističnega društva Slovenije. V letih 2009, 2010 in 2011 je bila gostujoča visokošolska predavateljica na fakultetah v Celovcu, Trstu in Skopju.

V njenem jezikoslovnem delu prevladujejo obravnave leksike in skladnje slovenskega jezika, med njimi je tudi dvajset kontrastivnih raziskav. Do sedaj je izdala 5 monografij in dva visokošolska učbenika. Njene dosedanje raziskave pa so predstavljene tudi v 120-ih razpravah in v približno 150-ih strokovnih prispevkih.

Pomembnejša dela

Znanstvene monografije

 • Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola, (Zbirka Linguistica et philologica, 27). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 366 str. ISBN Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, (Zbirka Slovarji). Skrajšana knjižna izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 470 str. ISBN 978-961-254-315-0. [COBISS.SI-ID 257733120]
 • Slovar slovenskih členkov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 78 str. ISBN 978-961-254-718-9. [COBISS.SI-ID 275541504]
 • GLOŽANČEV, Alenka, JAKOPIN, Primož, MICHELIZZA, Mija, URŠIČ, Lučka, ŽELE, Andreja, ŽELE, Andreja (urednik). Novejša slovenska leksika : (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 408 str. ISBN 978-961-254-124-8. [COBISS.SI-ID 244975872]
 • Glagolska vezljivost : iz teorije v slovar, (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 185 str., graf. prikazi. ISBN 961-6358-79-0. [COBISS.SI-ID 124410368]
 • Vezljivost v slovenskem jeziku : (s poudarkom na glagolu), (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 303 str. ISBN 961-6358-35-9. [COBISS.SI-ID 112879104

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbeniki z recenzijo

 • Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi : učbenik. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2013. 129 str. ISBN 978-961-276-735-8. [COBISS.SI-ID 266996736]
 • Osnove skladnje : [skripta oz. študijski vodnik ob predavanjih]. 1. ponatis. Ljubljana: samozal., 2010. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-245-521-7. [COBISS.SI-ID 249704448]
 • Osnove skladnje : [skripta oz. študijski vodnik ob predavanjih]. Ljubljana: samozal., 2008. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-245-521-7. [COBISS.SI-ID 240499456]

Organizator mednarodne konference

 • Zasedanje Komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju, Ljubljana, 4.-6. septembra 2014 = Zasedanie Komissii po izučeniju grammatičeskih struktur slavjanskih jazykov Meždunarodnogo komiteta slavistov, Ljubljana, 4-6 sentjabrja 2014 g.. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 73 str. ISBN 978-961-237-658-1. [COBISS.SI-ID 274531584]
 • Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 515 str., ilustr. ISBN 978-961-237-609-3. [COBISS.SI-ID 269357568]

Enciklopedije, slovarji, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

 • BIZJAK KONČAR, Aleksandra (avtor, urednik), SNOJ, Marko (avtor, urednik), GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina (avtor, tehnični urednik), MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej (avtor, tehnični urednik), PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-685-4. http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja. [COBISS.SI-ID 273063424]
 • ŽELE, Andreja. Slovar slovenskih členkov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 78 str. ISBN 978-961-254-718-9. [COBISS.SI-ID 275541504]
 • SICHERL, Eva, ŽELE, Andreja. Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 85 str. ISBN 978-961-237-513-3. [COBISS.SI-ID 262305536]
 • ŽELE, Andreja. Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-254-076-0. [COBISS.SI-ID 239639552]
 • ŽELE, Andreja, BAUMAN, Jasna (urednik). Multimedijski praktični slovar slovenskega znakovnega jezika. Elektronska izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2003. 1 optični disk (CD-ROM), barve. [COBISS.SI-ID 20911405]
 • KOCJAN-BARLE, Marta (urednik, član uredniškega odbora, avtor), BAJT, Drago (urednik, član uredniškega odbora, avtor) /…/ ŽELE, Andreja et al., OGRIZEK, Maja (urednik). Slovenski veliki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2003-2005. 3 zv., ilustr. ISBN 86-11-14123-7. ISBN 86-11-15085-6. ISBN 86-11-16039-8. [COBISS.SI-ID 25252869]
 • ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka (urednik, avtor), HAJNŠEK-HOLZ, Milena, KOSTANJEVEC, Polona, ŽELE, Andreja, HUMAR, Marjeta, NARTNIK, Vlado, KEBER, Janez, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, JAKOPIN, Primož. Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki : A – Ž : po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998. 1009 str., tabele. ISBN 961-6182-62-5. [COBISS.SI-ID 78742528]

Urednica

 • Slavistična revija. Žele, Andreja (tehnični urednik 2004-2010, član uredniškega odbora 2011-, gostujoči urednik 2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1948-. ISSN 0350-6894. http://www.srl.si. [COBISS.SI-ID 761092]
 • Slovenska biografija. Žele, Andreja (področni urednik 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-. ISSN 2350-5370. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 272010752]
 • VIDOVIČ-MUHA, Ada (urednik), 1963- ŽELE, Andreja (urednik). Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space, (Slavistična revija, letn. 62, št. 3). [Ljubljana]: Slavistično društvo Slovenije, 2014. Str. [1-6], 276-480, ilustr. [COBISS.SI-ID 56413282]
 • GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), JAKOP, Nataša (urednik), KERN, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Simona (urednik), KRVINA, Domen (urednik), LEDINEK, Nina (urednik), MICHELIZZA, Mija (urednik), MIRTIČ, Tanja (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), PETRIC, Špela (urednik), SNOJ, Marko (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika : SSKJ 2. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 2 zv. ISBN 978-961-282-010-7. [COBISS.SI-ID 274207744]
 • GORJANC, Vojko (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Izzivi sodobnega jezikoslovja, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 210 str. ISBN 978-961-237-409-9. [COBISS.SI-ID 254739968]
 • GLOŽANČEV, Alenka, JAKOPIN, Primož, MICHELIZZA, Mija, URŠIČ, Lučka, ŽELE, Andreja, ŽELE, Andreja (urednik). Novejša slovenska leksika : (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 408 str. ISBN 978-961-254-124-8. [COBISS.SI-ID 244975872]
 • NOVAK, France (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Zbornik povzetkov. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 2 zv. (317, 348 str.). ISBN 961-6358-80-4. [COBISS.SI-ID 124924928]