Irena Orel

Irena Orel

(Ljubljana, 5. 11. 1958)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1982 iz slovenskega in francoskega jezika s književnostma. Do leta 1989 je delala na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU, do leta 1986 kot tehnična delavka, nato pa kot raziskovalna asistentka pri sekciji za zgodovino slovenskega jezika. Leta 1990 je zaposlena najprej kot asistentka in od 1995 kot docentka za zgodovino slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1989 je magistrirala s tezo Sinonimična bogatost starejših slovenskih slovarjev, leta 1994 pa doktorirala s tezo Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja.

V svojih univerzitetnih predavanjih obravnava predvsem razvoj slovnične zgradbe slovenskega jezika od 10. do 19. stoletja, zgodovinsko oblikoslovje, besedoslovje in slovaropisje.

Glavna dela: Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih, v: Slavistična revija 1991; Predložni sestav osrednjeslovenskega in prekmurskega knjižnega jezika ob koncu 18. stoletja, v: Studia Slavica Savariensia, Szombathely 1995; Le system prepositionnel dans le developpement de la langue slovene litteraire du 16eme au 19eme siecle, v: Linguistica, Ljubljana 1995; Razvoj slovenske leksike od Megiserja do Pleteršnika, v: XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1995; Kopitar in slovarstvo slovenskega jezika, v: Kopitarjev zbornik, Obdobja 15, Ljubljana 1996; Oblakov oblikoslovni in skladenjski prispevek v obravnavi starejših slovenskih besedil, v: Vatroslav Oblak, Obdobja 17, Ljubljana 1998.

elektronska pošta: irena.orel@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1292

kabinet
215