Učitelji in učiteljice

IZPITNI ROKI IN GOVORILNE URE


Katedra za slovenski knjižni jezik in stilistiko

asist. Luka Horjak
red. prof. dr. Simona Kranjc
red. prof. dr. Erika Kržišnik
izr. prof. dr. Mojca Smolej
red. prof. dr. Marko Stabej
doc. dr. Saška Šturmberger
izr. prof. dr. Hotimir Tivadar
red. prof. dr. Andreja Žele

Katedra za zgodovinsko slovnico in dialektologijo

red. prof. dr. Irena Orel
red. prof. dr. Vera Smole


Literarnovedne katedre: za novejšo in sodobno slovensko književnost, za starejšo slovensko književnost in ustno slovstvo, za literarno teorijo in metodologijo

doc. dr. Aleš Bjelčevič
red. prof. dr. Miran Hladnik
asist. dr. Andraž Jež
red. prof. dr. Marko Juvan
red. prof. dr. Irena Novak Popov
doc. dr. Darja Pavlič
izr. prof. dr. Urška Perenič
izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
izr. prof. dr. Alenka Žbogar


Katedra za didaktiko slovenščine

red. prof. dr. Boža Krakar Vogel
doc. dr. Jerca Vogel
izr. prof.  dr. Alenka Žbogar

Leto plus

izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, lektorica
dr. Mojca Stritar, lektorica


Zunanji sodelavci

doc. drMatej Hriberšek
izr. prof. dr. Nikolaj Jež
izr. prof. dr. Barbara Ivančič Kutin
doc. dr. Blaž Podlesnik
red. prof. dr. Andrej Rozman
izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec
doc. dr. Matej Šekli

Lektorji slovanskih jezikov


Knjižnica

Anka Polajnar
Kristina Pritekelj
Andreja Puc
Urška Skalicky
Urška Šavc


Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Več informacij o Centru

Tjaša Alič, tečaji slovenščine
dr. Ina Ferbežar, izpitni center
Branka Gradišar, tečaji slovenščine
asist. dr. Damjan Huber, vodja Centra, SSJLK, simpozij Obdobja, slovenščina na tujih univerzah
Tanja Jerman, tečaji slovenščine
dr. Damjana Kern Andoljšek, slovenščina za otroke in mladostnike
Jana Kete Matičič, tečaji slovenščine
Matej Klemen, izobraževanje
dr. Mihaela Knez, slovenščina za otroke in mladostnike
Neža Kočevar, izpitni center
Katja Kralj, tečaji slovenščine
Petra Likar Stanovnik, izpitni center, založništvo
mag. Mateja Lutar, založništvo
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, slovenščina na tujih univerzah, SSJLK, simpozij Obdobja


Tajništvo

Mateja Robida