Osebje

IZPITNI ROKI IN GOVORILNE URE


Katedra za slovenski knjižni jezik in stilistiko

dr. Maja Bitenc, postdoktorska raziskovalka
asist. Luka Horjak
red. prof. dr. Simona Kranjc
dr. Erika Kržišnik, red. prof. v pokoju
red. prof. dr. Mojca Smolej
red. prof. dr. Marko Stabej
doc. dr. Saška Štumberger
red. prof. dr. Hotimir Tivadar
red. prof. dr. Andreja Žele

Katedra za zgodovinsko slovnico in dialektologijo

red. prof. dr. Irena Orel
red. prof. dr. Vera Smole


Literarnovedne katedre: za novejšo in sodobno slovensko književnost, za starejšo slovensko književnost in ustno slovstvo, za literarno teorijo in metodologijo

izr. prof. dr. Aleš Bjelčevič
red. prof. dr. Miran Hladnik
asist. dr. Andraž Jež
red. prof. dr. Marko Juvan
Blaž Kavšek, mladi raziskovalec
dr. Irena Novak Popov, red. prof. v pokoju
doc. dr. Darja Pavlič
izr. prof. dr. Urška Perenič
red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič


Katedra za didaktiko slovenščine

dr. Boža Krakar Vogel, red. prof. v pokoju, zaslužna profesorica UL
izr. prof. dr. Jerca Vogel
izr. prof.  dr. Alenka Žbogar

Leto plus

lekt. mag. Marjeta Klinar, lektorica
lekt. Helena Nadižar, lektorica
izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, lektorica
lekt. Staša Pisek, lektorica
lekt. dr. Mojca Stritar, lektorica


Zunanji sodelavci

doc. drMatej Hriberšek
doc. dr. Nataša Jakop
red. prof. dr. Vanesa Matajc
izr. prof. dr. Barbara Ivančič Kutin
doc. dr. Blaž Podlesnik
red. prof. dr. Igor Saksida
izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec
doc. dr. Matej Šekli
doc. dr. Špela Sevšek Šramel

Lektorji slovanskih jezikov


Knjižnica

Anka Polajnar
Kristina Pritekelj
Andreja Puc
Urška Skalicky
Urška Šavc


Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Več informacij o Centru

Tjaša Alič, tečaji slovenščine
dr. Ina Ferbežar, izpitni center
asist. dr. Damjan Huber, vodja Centra, SSJLK, simpozij Obdobja, slovenščina na tujih univerzah
Tanja Jerman, tečaji slovenščine
dr. Damjana Kern Andoljšek, slovenščina za otroke in mladostnike
Jana Kete Matičič, tečaji slovenščine
Matej Klemen, izobraževanje, založništvo
dr. Mihaela Knez, slovenščina za otroke in mladostnike
Neža Kočevar, izpitni center
Katja Krajnc, izpitni center
Katja Kralj, tečaji slovenščine
Mateja Eniko (nadomešča Petro Likar Stanovnik), izpitni center
mag. Mateja Lutar, založništvo
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, slovenščina na tujih univerzah, SSJLK, simpozij Obdobja
Melita Vešner, tečaji slovenščine
Brigita Vuga, tečaji slovenščine
Brigita Zahirović, tajništvo Centra


Tajništvo

Mateja Robida